سیستم های سازه ای غیریکسان در جهت های متعامد

 

به طور کلی وقتی سیستم سازه ای در دو جهت یکسان نیست برای تنظیمات لرزه ای در نرم افزار به نکات زیر باید توجه گردد :
باید توجه داشت که برای هر عضو از سازه میتوان تنظیمات لرزه ای خاص همان عضو را اعمال نمود. پس برای اعضایی که صرفاً در تحمل نیروی زلزله یکی از دو جهات اصلی سازه مشارکت دارند ، میتوان تنظیمات همان جهت را اعمال نمود و متفاوت بودن سیستم سازه ای جهت متعامد ایرادی در تحلیل و طراحی سازه برای آن عضو ایجاد نمینماید. در این زمینه میتوان به تیرها و مهاربندها اشاره نمود که در اکثر موارد در تحمل زلزله یکی از دو جهت مشارکت دارند.

در سازه ممکن است اعضایی باشند که همزمان در هر دو سیستم سازه ای متعامد حضور دارند. برای این مورد میتوان به ستونهایی اشاره کرد که مثلاً در یک جهت متصل به مهاربند بوده و در جهت دیگر عضوی از سیستم قاب خمشی هستند. در اینگونه موارد جهت تحلیل و طراحی سازه ، یک بار باید تنظیمات را بر اساس سیستم سازه ای یکی از دو جهت اصلی در نظر گرفت و بر اساس آن و با لحاظ کردن ترکیب بارهایی که در آن زلزله همان جهت حضور دارد ( و در صورت نیاز ۳۰ درصد زلزله جهت متعامد ) اقدام به تحلیل و طراحی سازه نمود. پس از اتمام این مرحله با ذخیره فایل با یک اسم دیگر و البته غیرفعال کردن انتخاب خودکار مقاطع ( AUTOSELECT ) یک بار دیگر ، این بار با در نظر گرفتن تنظیمات جهت متعامد و ترکیب بارهای شامل اثر زلزله آن جهت ( و لحاظ کردن اثر ۱۰۰-۳۰ در صورت نیاز ) اقدام به تحلیل و طراحی مجدد سازه مینماییم. اعضای مورد نظر که در هر دو سیستم مشارکت دارند باید در فایل جدید نیز جوابگو باشند و در صورت نیاز مقطع آنها به گونه ای اصلاح شود که با شرایط فایل جدید نیز پاسخگو باشد. در فایل جدید تغییر مقطع باید به گونه ای باشد که با مقطع جدید، آن عضو در فایل اولیه نیز هنوز پاسخگو باشد. در صورتی که تغییرات عمده ای در فایل جدید نسبت به فایل اولیه برای مقاطع اعضا داشته باشیم، به دلیل تغییر در توزیع سختی سازه و طبعاً نتایج تحلیل سازه ، لازم است این تغییرات در فایل اولیه نیز اعمال و بر اساس این تغییرات ، فایل اولیه دوباره آنالیز و طراحی گردد.

دست آخر باید به این نکته توجه داشت که در نرم افزار لزوماً تمام ضوابط لرزه ای اعمال نمیگردد و بعضاً لازم است که برخی ضوابط لرزه ای به صورت دستی و خارج از نرم افزار و یا در یک فایل دیگر کنترل و اعمال گردد. بر این اساس لازم است که منوال نرم افزار مطالعه و با ضوابط اعمال شده آشنا باشیم و این ضوابط را با ضوابط لرزه ای آیین نامه مقایسه نماییم.
منبع: @jafariar

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: