ضریب اطمینان لنگر واژگون

طبق بند ۳-۳-۸ گفته شده سازه و پی آن باید به گونه‌ای طراحی شوند که توانایی تحمل اثر لنگر واژگونی را داشته باشند. به عبارتی لنگر واژگونی در بدترین حالت، برابر لنگر مقاوم شود و ضریب اطمینان ۱ است. آیین‌نامه ASCE7-10 نیز همین مورد را می‌گوید.
۱۲٫۸٫۵ Overturning
The structure shall be designed to resist overturning effects caused by the seismic forces determined in Section 12.8.3.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: