ضرایب ترک خوردگی مقاطع بتنی در آیین نامه ها

پیش تر در خصوص فلسله ضریب ترک خوردگی مقاطع بتنی مطالبی در سایت منتشر شده است، چندی پیش نیز مطلبی در خصوصی ضریب ترک خوردگی پیچشی تیرها به صورت جامع و مفصل در سایت قرار داده شد

لنگر پیچشی ترک خوردگی

 

اما همواره  اعمال ضریب ترک خوردگی Property Modifier  به اعضای بتنی یکی از چالش های مهندسین محاسب بوده است، این که به هر عضو تحت چه شرایطی چه ضریبی تعلق می گیرد تا حدودی هم به ضعف های آیین نامه ای مربوط شده و هم به عدم شناخت صحیح مهندسین نسبت به موضوع ترک خوردگی مقاطع بتنی.

در جدول زیر به نقل یکی از مقالات مطرح در این خصوص مقایسه ای بین آیین نامه های مطرح طراحی و بهسازی و همچنین برخی مقالات و اساتید مطرح همچون جناب Dr Priestly شده است، در این جدول همه مقاطع ( تیر، ستون، دیوار و دال ) در شرایط مختلف ور درآیین نامه های مختلف گردآوری شده است که امیدوارم مورد توجه و بهره برداری واقع شود.

 

متن زیر هم از Manual برنامه Etabs اقتباس شده است در اعمال ضریب ترک خوردگی بسیار کمک کننده است:

Assuming beams and columns are modeled as frame then the stiffness modifier table is as follows:

ACI                                                                       ETABS

Beams………………………………….0.35*Ig               I22 = I33 = 0.35

Columns………………………………0.70*Ig               I22 = I33 = 0.70

Walls-Uncracked……………..0.70*Ig                   modeled as shell – f11, f22 = 0.70

Walls-Cracked………………….0.35*Ig                  similar to Walls-Uncracked (with modifiers of 0.35)

NOTE:

Walls are generally not designed for out-of-plane bending to avoid excessive longitudinal reinforcement. In this case, use a small modifier say 0.1 for m11, m22 and m12 so numerical instabilities could be avoided. However, use  m11, m22, m12 = 0.70 (or 0.35) when considering the out-of-plane bending in wall.

Flat Plates & Flat Slabs….0.25*Ig                         modeled as membrane – f11, f22, f12 = 0.25 / modeled as shell – f11, f22, f12, m11, m22, m12 = 0.25 (for both cases fxx is not important if rigid diaphragm is assigned)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: