تعیین صلبیت دیافراگم

تعیین صلبیت دیافراگم

برای تعیین صلبیت دیافراگم در برنامه SAP2000 یا ETABS ابتدا سقف را با المان Shell مدلسازی و آن را مش‌بندی نمایید (بسته به ابعاد مدل، ابعاد مش‌ها را تعیین کنید، ابعادی در حدود ۴۰ سانتیمتر، معمولاً مناسب است). به مانند نیروهای زلزله، بصورت گسترده یک بار جانبی دلخواه از یک جهت به دیافراگم اعمال نمایید (فرض کنید کنید که دیافراگم یک تیر عمق بوده که تحت بار گسترده خطی است). حال جابجایی تحت بار جانبی، برای دیافراگم و طبقه مربوط به آن دیافراگم قرائت شده و نسبت جابجایی دیافراگم به میانگین جابجایی طبقه تعیین می‌شود. در صورتی که این مقدار کمتر از ۰٫۵ باشد، دیافراگم صلب و اگر بیشتر از ۲ باشد، دیافراگم انعطاف پذیر است.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: