طبقه ی ضعیف
 • طبقه ی ضعیف

  طبق 2800 داریم: در مواردی که مقاومت جانبی طبقه از 80% مقاومت جانبی طبقه روی خود کمتر باشد، چنین طبقه‌ای ا ...

  طبق 2800 داریم: در مواردی که مقاومت جانبی طبقه از 80% مقاومت جانبی طبقه روی خود کمتر باشد، چنین طبقه‌ای اصطلاحاً طبقه ضعیف نامیده میشود. در مواردی که مقدار فوق به 65% کاهش یابد به آن اصطلاحاً طبقه «خی ...

  ادامه مطلب
 • نامنظمی مقاومت جانبی

  نامنظمی مقاومت جانبی چطور کنترل میشود؟ طبقه نرم : مطابق بند 6-7-1-8-1-2 - ب مبحث ششم طبقه نرم به طبقه ای ...

  نامنظمی مقاومت جانبی چطور کنترل میشود؟ طبقه نرم : مطابق بند 6-7-1-8-1-2 - ب مبحث ششم طبقه نرم به طبقه ای گفته می شود که سختی جانبی در طبقه ی مذکور از 70 درصد سختی جانبی طبقه روی خود کمتر باشد . همچنین ...

  ادامه مطلب