نامنظمی مقاومت جانبی

نامنظمی مقاومت جانبی

نامنظمی مقاومت جانبی چطور کنترل میشود؟

طبقه نرم : مطابق بند ۶-۷-۱-۸-۱-۲ – ب مبحث ششم طبقه نرم به طبقه ای گفته می شود که سختی جانبی در طبقه ی مذکور از ۷۰ درصد سختی جانبی طبقه روی خود کمتر باشد . همچنین در طبقه ای که سختی جانبی آن از ۸۰ درصد متوسط سختی سه طبقه روی خود کمتر باشد طبقه را طبقه نرم می نامیم .

طبقه ضعیف : مطابق بند ۶-۷-۱-۸-۱-۲ – پ مبحث ششم طبقه ضعیف به طبقه ای اطلاق می شود که مجموع مقاومت جانبی طبقه مذکور از ۸۰ درصد مقاومت جانبی طبقه روی خود کمتر باشد . مقاومت جانبی هر طبقه برابر است با مجموع مقاومت جانبی کلیه ی اجزای مقاومی که در برابر برش طبقه مقاومت از خود نشان می دهند .

به نظر میرسد مفهوم سختی جانبی و مقاومت جانبی به یک مسیر منتهی می شود چراکه هدف هر دو یکی است و آن هم استهلاک انرژی زلزله در طبقات می باشد .

برای این کنترل ابتدا باید سختی طبقه رو محاسبه کرد

از قواعد فیزیک به خاطر داریم که سختی فنر برابر با رابطه زیر می باشد :

F=K.Delta -> K=F/Delta

F :نیروی برشی طبقه
Deltaبرابر است با تغییر مکان ناشی از نیروی برشی حاصل از زلزله در طبقه مورد نظر ، توجه کنید که تغییر مکانی که باید بدست بیاریم متفاوت با تغییر مکانهایی است که تا به حال انجام دادیم

هر دو پارامتر به راحتی قابل برداشت هستند در نرم افزار

برای مثال یک ساختمان ۱۰ طبقه رو درنظر بگیرید

که میخواهیم طبقات دوم و سوم اون رو برای نامنظمی بررسی کنیم

نیروی برشی طبقه از مسیر زیر قابل برداشت هست
Show table….analize…..result…..structure result…..story forces

برای محاسبه delta
ابتدا پای تمامی ستونهای طبقه دوم و سوم را گیردار میکنیم از مسیر زیر
Assign…joint restrantes…select all

بعد از اینکه پای ستونها گیردار شدند

سازه را مجدد تحلیل میکنیم

به مسیر زیر مراجعه می کنیم
Show table….analize…..result….displacement…..center of mass displacement

تغییر مکان طبقه دوم را برداشت میکنیم
تغییر مکان طبقه سوم را هم برداشت می کنیم بدون اینکه از عددی کم بکنیم(مثلا از جابجایی طبقه پایین بخواهیم کم کنیم این عدد را)

برای مثال
Delta story2=0.012 m
Delta story3=0.0015 m
F=35353 kg

با استفاده از رابطه ای که گفته شد
K2=35353/0.12= 2946083 kg/m
K3=35353/0.0015= 23568666 kg/m

نسبت سختی طبقه دوم بر سوم برابر است با:

Ratio = 2946083/23568666 = 1.2 > 0.7 crom %ok%

مطابق محاسبات بالا ، نتیجه می شود که سختی جانبی طبقه ۲ از ۷۰ درصد طبقه ی بالای خود بیشتر است و این طبقه ، طبقه ی نرم یا ضعیف محسوب نخواهد شد .

منبع: کانال محاسبات سازه

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: