طراحی تونل مترو در SAP

 

برای مدلسازی، تحلیل و طراحی تونلها در نرم افزار سپ باید به جزئیات زیر توجه شود که در پروژه های واقعی (مانند خطوط مترو) استفاده میشود:
۱- با توجه به آنکه ابعاد تونل نسبت به طول آن بسیار ناچیز است بنابراین میتوان تونل را به صورت دوبعدی و با شرایط کرنش مسطح مدلسازی نمود و خطایی از این حیث وارد نخواهد شد.
۲-در عمل برای تعیین فشارهای استاتیکی وارده از طرف خاک به دیواره تونل، یک مدل کرنش مسطح در نرم افزارهایی مانند plaxis2d ساخته می‌شود و با تعریف لایه های خاک و مشخصات رفتاری آن، از تحلیل مراحل اجرا، این فشار استخراج می‌شود.
۳-در نرم افزار سپ مقطع تونل با المان فریم (تیرستون) با مقطع مستطیلی به عرض ۱ متر و ضخامت دیواره تونل مدل میشود.
۴-فشار استاتیکی بدست آمده از پلکسیس به مدل سپ به صورت عمود بر سطح دیواره اعمال میشود(EH)
۵-برای بارگذاری لرزه ای تونل از روش اندرکنش تغییر مکان هشاش مطابق توضیحات ارائه شده در دستورالعمل FHWA ٬ استفاده میشود و بار لرزه ای نیز به تونل اعمال میشود.
۶-شرایط تکیه گاهی و مشخصات سختی خاک از روش تدقیق تغییرمکان با نرم افزار پلکسیس و یا از روابط FHWA قابل تعیین است که به تونل باید اعمال شود.
۷-ترکیبات بار مطابق آشتو LRFD تعریف میشود.
۸-سازه تحلیل می‌شود و نتایج تحلیل برای هر ترکیب بار در مقاطع مختلف مقطع تونل از سپ استخراج میشود.
۹-با استفاده از اکسل و نرم افزار CSI Column، نمودار اندرکنش برای مقاطع با میلگردهای مختلف تهیه میشود.
۱۰-نقاط هر مقطع در نمودار اندرکنش قرار داده میشود و میلگرد مورد نیاز در هر مقطع تعیین میشود.
۱۱- کنترلهای نشست زمین، طراحی پوشش موقت تونل و کنترل پایداری در مدل دوبعدی پلکسیس انجام میشود.

محمد طالبی

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: