المان مرزی در دیوار برشی

المان مرزی در دیوار برشی

۱- در طولی از دیوار که المان مرزی محسوب می شود حتما باید تنگ بسته داشته باشیم.
طول ناحیه المان مرزی را ایتبس محاسبه و اعلام می کند.
در این طول ( در دو انتهای دیوار) نمی توان به جای تنگ بسته از سنجاق استفاده کرد. و یا مثلا نمی توان ارماتورهای افقی جان دیوار را به عنوان تنگ بسته در نظر گرفت.
علاوه بر قرار دادن تنگ بسته باید میلگردهایی که در ناحیه مرزی قرار میگرند به صورت یک در میان توسط سنجاق (و یا تنگ بسته اضافی) مهار شوند (همانند ستونها).

 

۲-آرماتورهای عرضی اجزای مرزی دیوار برشی ( که در بالا صحبت شد):
باید در داخل پی ادامه یابند.

در رابطه با آرماتورهای افقی جان دیوار برشی:
آیین نامه صحبتی نکرده ولی در رابطه با پی هایی که در لبه پی قرار می گیرند توصیه می شود آرماتورهای افقی دیوار برشی در داخل پی ادامه یابند. به ویژه در مواردی که آرماتورهای قائم دیوار برشی سایز بالایی داشته باشند و انتظار می رود تحت فشار ناشی از خمش و نیروی محوری کمانش کنند، بهتر است این آرماتورها داخل پی ادامه یابند ولی در دیوارهای برشی که در لبه پی قرار ندارند نیاز نیست آرماتورهای افقی جان دیوار در داخل پی ادامه یابد و تنها ادامه دادن ارماتورهای عرضی المان مرزی دیوار کفایت می کند.

۳- طول همپوشانی برابر حداکثر مقدار
طول وصله فی۱۸
طول مهار فی ۲۲
خواهد بود.

 

طول وصله را می توانید ۱٫۳ برابر طول مهار در نظر بگیرید.
بنابراین
طول همپوشانی برابر حداکثر مقدار
۱٫۳*طول مهار فی۱۸
طول مهار فی ۲۲
خواهد بود.

مدلسازی تحلیل و طراحی دیوار برشی در Etabs دیوار برشی بتنی در ایتبس
مدلسازی تحلیل و طراحی دیوار برشی در Etabs دیوار برشی بتنی در ایتبس
۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: