پیغام o/s برای تیرهای کوتاه بتنی

پیغام o/s برای تیرهای کوتاه بتنی

ممکن است شما هم به این مشکل برخورده باشید که تیرهای کوتاه جوابگوی بار وارده نباشند و لی تیرهای بلند تر مشکلی نداشته باشند و کاملا جوابگو باشند (با همان مقطع)

علت جوابگو نبودن تیرهای بتنی کوتاه در هنگام طراحی

 

در این حالت تیر کوتاه تشکیل شده
در تیرهای کوتاه مقدار آرماتور برشی لازم افزایش میابد. در صورتی که میزان آرماتور برشی محاسبه شده از مقدار حداکثر مجاز ایین نامه فراتر رود، این پیغام را مشاهده می کنید.

 

توجه کنید که طبق بند ۹-۲۳-۳-۱-۱-۱ ارتفاع موثر مقطع نباید بیش از یک چهارم طول ازاد تیر باشه
بنابراین اگر ابعاد ستون مثلا C50x50 باشه و طول اکس تا اکس تیر برابر ۲ متر باشد، طول ازاد تیر برابر ۱٫۵m خواهد شد و در نتیجه حداکثر عمق موثر مجاز مقطع ۳۷٫۵ سانتیمتر خواهد بود و با فرض پوشش بتن تا مرکز میلگرد برابر با ۷ سانتیمتر، حداکثر عمق تیر در این دهانه برابر ۴۲٫۵ سانتیمتر خواهد بود که به لحاظ اجرایی عملا حداکثر مجاز ارتفاع تیر برابر ۴۰ سانتیمتر خواهد بود.

 

نتیجه: توصیه می شود تا حد ممکن از دهانه های کوتاه در قابهای خمشی بتنی پرهیز شود. در صورتی که الزامی در کار باشد عمق تیر باید طبق توضیحات فوق محدود شود و از طرفی باید سعی شود به طریقی در برش جواب گرفت.
مثلا میتوان عرض تیر را افزایش داد تا شاید با افزایش مقاومت برشی بتن مشکل برطرف شود (ارتفاع تیر را افزایش ندهید). و یا از طریق تقویت دیگر دهانه ها جذب برش در دهانه کوتاه را کاهش دهید.

 

منبع: کانال دکتر حسین زاده

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: