مقطع None

وقتی مقطع None انتخاب میکنید سختی آن مشارکت داده نمیشود و بود و نبود آن فرقی ندارد. تنها اگر بر روی آن بار گسترده ای اعمال نمایید برنامه قادر به انتقال بارهای گسترده یکنواخت است.

 

مطالب مرتبط:

بار گسترده خطی و نقطه ای در المان سطحی

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: