کنترل سیستم های دوگانه

کنترل سیستم های دوگانه

در خصوص سیستم های دوگانه تاکنون مطاب بسیاری منتشر گردیده است و همچنان برخی سوالات مهم مهندسین طراح سازه باقی مانده است، توضیحات زیر از راهنمای نظام مهندسی تهران در خصوص این سیستم برگرفته شده است که بسیار راهگشا می باشد.
پیش از ورود به این بحث بهتر است با این سیستم را بهتر بشناسیم لذا مطلب زیر که قبلا در سایت منتشر گردیده است را توصیه اکید دارم تا دوباره مطالعه گردد:

سیستم دوگانه بتنی ، قاب ساختمانی یا دیوار باربر بتنی

در بخش سیستم های دوگانه علاوه بر اینکه قاب خمشی به تنهایی باید قادر به تحمل ۲۵درصد نیروی جانبی باشد، دیوارهای برشی و یا قابهای مهاربندی شده نیز به تنهایی باید توانایی مقاومت در برابر ۵۰درصد نیروی زلزله را دارا باشند. بدین منظور می باید از سختی خمشی قاب صرفنظر نموده و پس از کاهش برش پایه به ۵۰درصد نیروی اولیه، دیوارهای برشی و یا قاب های مهاربندی شده را کنترل نمود (در صورت وجود دال بتنی، از سختی آن نیز می باید صرف نظر کرد). حذف سختی خمشی قاب با مفصلی نمودن تیرهای قاب (به استثناء تیرهای کنسولی) می تواند انجام پذیرد، در صورتیکه دیوار برشی یا قابهای مهاربندی شده قادر به تحمل %۵۰نیروی زلزله نباشد صرفاً ضریب رفتار Rدر آن باید برابر ضریب رفتار سیستم قاب خمشی متناظر در نظرگرفته شود و کماکان زمان تناوب سازه با استفاده از رابطه ۰٫۰۵H0.75محاسبه می گردد.

فلسفه کنترل «۲۵-۵۰.» در سیستم های دوگانه

 

در خصوص کنترل قاب خمشی تحت نیروی ۲۵درصد، سختی دیوارهای برشی نزدیک به صفر لحاظ شده و قاب تحت ۲۵درصد نیروی زلزله کنترل گردد. در صورتیکه قاب خمشی الزام %۲۵را اقناع نکند باید از ضریب رفتار قاب ساختمانی ساده استفاده شود.

بدیهی است که ارتفاع مجاز می باید طبق جدول ۱-۹استاندارد ۲۸۰۰ رعایت گردد و در صورت جوابگو نبودن هریک از ضوابط کنترلی %۲۵یا ، %۵۰فرض سیستم دوگانه صحیح نخواهد بود. (به عنوان مثال اگر در سیستم قاب خمشی بتن آرمه متوسط + دیوار برشی بتن آرمه متوسط، دیوار برشی توانایی تحمل ۵۰درصد برش پایه را نداشته باشد، حداکثر ارتفاع مجاز آن سیستم ۳۵ متر خواهد بود)

بدلیل ضعف نرم افزارهای موجود در توزیع دقیق تنش مربوط به نواحی مرزی دیوارهای برشی، توصیه می شود نواحی مذکور که بصورت ستون، مدلسازی شده اند، تحت ترکیبات بار طراحی جوابگو باشند، لیکن در صورتیکه مجموعه دیوار و ستون بصورت یک pierواحد طراحی می شود، ستون های نامبرده می تواند صرفاً تحت ترکیبات بار ثقلی جوابگو باشند.

کنترل ضوابط سیستم های سازه ای دوگانه

در مواردیکه از دیوار برشی با شکل پذیری ویژه استفاده می شود، لازم است که اجزای مرزی دیوارها برای مجموع بارهای قائم وارد به دیوار و نیروی محوری ناشی از لنگر واژگونی حاصل از نیروی جانبی زلزله طراحی شوند. برای این منظور علاوه بر طراحی دیوار با روش اصلی ( GENERALیا ،)UNIFORMاز فایل اصلی با نام Project_T&C.edbکپی گرفته شود و در آن دیوارهای برشی با روش Simplified T & Cکنترل گردد

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: