ضوابط شکل پذیری تیر و ستون بتنی

ضوابط شکل پذیری تیر و ستون بتنی

در این فایل آموزشی به ضوابط شکل پذیری ویژه و متوسط در تیرها و ستون های بتنی پرداخته می شود.

ضوابط عمومی شکل پذیری ویژه و متوسط
ضوابط خمشی
ضوابط آرماتورهای عرضی
ضوابط آرماتورهای عرضی
ضوابط وصله پوششی

ملاحظات اجرایی در طراحی تیرها

ملاحظات میلگردهای طولی در تیرها

ضوابط طول گیرداری در آرماتور های طولی

ملاحظات میلگردهای عرضی در تیرها

شرایط کلی ستونها (شکل پذیری متوسط و ویژه )

 

 

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: