محاسبه مرکز جرم سازه

محاسبه مرکز جرم سازه

محاسبه مرکز جرم در در برنامه SAP2000:
در برنامه SAP اتوماتیک محاسبه نمیشود و داخل اکسل باید خودتان محاسبه کنید. برای این کار بعد از تحلیل از مسیر Display > Show Tables اقدام نمایید. گزینه های زیر را به اکسل اکسپورت کنید:
Model Definition > Connectivity Data > Joint Coordinates > Table: Joint Coordinates
Analysis Results > Joint Output > Joint Masses > Table: Assembled Joint Masses
از رابطه معروف جمع حاصلضرب x هر نقطه در جرم آن نقطه تقسیم بر مجموع جرم های نقاط مرکز جرم در SAP بدست می آید.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: