طراحی ستون دیوار برشی

طراحی ستون دیوار برشی

 

وقتی که ستون با دیوار برشی کنار آن تحت یک نام Pier میشود ، نیروی داخل ستون نیز به نیروهای دیوار برشی اضافه میشود، اما در زمان طراحی دیوار برشی ، فرض بر آن است که آن نیرو فقط توسط دیوار تحمل میشود. در واقع ستون کنار دیوار برشی به عنوان جزئی از دیوار لحاظ نمیگردد و دیوار به صورت یک المان مستطیلی با ضخامتی برابر ضخامت در نظر گرفته شده برای المان دیوار و طولی برابر فاصله محور تا محور دو ستون در نظر گرفته شده و طراحی میشود. این موضوع باعث میشود که عملاً ستون کنار دیوار برشی ، کمکی به تامین مقاومت آن ننماید. این روش محافظه کارانه بوده و در صورت جوابگویی دیوار به این روش ، نیازی به کنترل جداگانه جهت اطمینان از جوابگویی المان های خطی تعریف شده به عنوان ستون کنار دیوار برشی نیست. این محافظه کاری خصوصاً وقتی که طول دهانه دیوار کم و ابعاد ستونها بزرگتر است ، بیشتر و تاثیرگذارتر خواهد بود.

 

اگر المان خطی ترسیم شده به عنوان ستون کنار دیوار برشی ، با دیوار تحت یک نام Pier نشود، نیروی موجود در این ستون ، به نیروی دیوار اضافه نمیشود و دیوار برشی تنها تحت تلاشهای موجود در خود طراحی میگردد. در این حالت لازم است که از جوابگویی المان خطی کنار دیوار ( ستون ) در حالت Concrete Frame Design اطمینان حاصل شود. این حالت دارای یک ایراد در طراحی دیوار بر خلاف اطمینان است ؛ به این صورت که طول دیوار برشی به جای اینکه از لبه ستون تا لبه ستون مجاور در نظر گرفته شود، از آکس تا آکس دو ستون لبه دیوار برشی در نظر گرفته میشود. این موضوع باعث میشود که طول دیوار برشی به اندازه میانگین بعد دو ستون ( به موازات صفحه دیوار برشی ) بزرگتر از مقدار واقعی در نظر گرفته شود که در خلاف اطمینان خواهد بود. این موضوع خصوصاً وقتی که طول دهانه دیوار کم و بعد ستونها زیاد باشد، تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی نتایج میگذارد.

 

با توجه به موارد فوق به نظر میرسد که استفاده از روش طراحی Uniform Reinforcing برای دیوار برشی ، خصوصاً برای دهانه های کوتاه و ستونهای بزرگ ، چندان دارای دقت کافی نباشد. بهتر است این روش تنها در حالتی استفاده شود که دیوار برشی، بدون نیاز به المان مرزی کنار آن ، جوابگو باشد و یا ضخامت المان مرزی ، با ضخامت دیوار یکسان باشد؛ به گونه ای که نیازی به مدلسازی المان مرزی کنار دیوار به صورت ستون ( المان خطی Frame ) نباشد و تعیین طول این المان توسط نرم افزار انجام گیرد.

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: