Pier کردن دیوار های برشی U شکل

Pier کردن دیوار های برشی U شکل

این موضوع سلیقه ای است. میتوانید کل دیوارها و ستونهای متصل به آنها که عملکرد یکپارچه ای دارند را تحت یک نام مشترک به صورت Pier تعریف کنید و یا میتوانید هر دیوار_برشی را به صورت مجزا تحت یک نام مجزا به صورت Pier تعریف نمایید. برای ستونهای متصل به این دیوارها هم نامگذاری مشابه دیوار متصل به آنها انجام میشود. اگر ستون به دو دیوار با نام مجزا متصل است، باز هم میتوان به دلخواه مشابه یکی از دو دیوار متصل به آن نامگذاری به صورت Pier انجام شود. باید توجه داشت که هر قسمت به هر نامی که Pier شده است، باید تحت همان نام هم به دنبال نتایج طراحی آن بود. در صورتی که دیوار برشی را به صورت General طراحی میکنیم، لازم است که مقطع تعریف شده برای دیوار نیز به گونه ای تعریف شود که  شامل اجزایی باشد که تحت یک نام به صورت Pier در آمده اند. توجه نمایید که نحوه نامگذاری دیوارها به صورت Pier تاثیری در نتایج آنالیز سازه در نرم افزار ETABS ندارد و این موضوع تنها بر روی پروسه طراحی دیوار برشی تاثیرگذار است و البته صرفنظر از نحوه نامگذاری دیوارها، لازم است که در نهایت ، نتایج طراحی نیز به روشهای مختلف با هم یکسان باشد.

نویسنده: احمدرضا جعفری

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: