ضریب ترک خوردگی دیوار حائل

ضریب ترک خوردگی دیوار حائل

در رابطه با دیوار حائل، ACI ضریب خاصی را پیشنهاد نداده
برای کلیه دیوارها به صورت کلی گفته : اگر ترک خورده باشند۰٫۳۵ و اگر ترک نخورده باشند، ۰٫۷

بنابراین:
۱- برخی مهندسین همانند دیوار برشی بررسی می کنند که آیا دیوار ترک خورده یا نه. در ایتبس ۲۰۱۶ تنشهای کششی در دیوار را تحت اثر لنگر حول محور ضعیف نشان می دهد. بنابراین اگر تحت اثر ترکیب بار شامل فشار خاک تنش کششی در المانهای دیوار از مقاومت کششی بتن فراتر رود دیوار حائل ترک خورده محسوب شده و ضرایب سختی خارج از صفحه (m11-m22-m12) و داخل صفحه آنها (f11-f22) آنها را ۰٫۳۵ وارد می کنند در غیر این صورت ۰٫۷ وارد می کنند.

۲- برخی از مهندسین نیز سختی خارج صفحه (m11-m22-m12) را همیشه ۰٫۲۵ (شبیه دالها) وارد کرده و سختی داخل صفحه (f11-f22) را بر اساس ترک خوردگی ۰٫۳۵ و یا ۰٫۷ وارد می کنند.

 

منبع: کانال دکتر مسعود حسین زاده اصل

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: