روش تشدید لنگر و طول موثر

روش تشدید لنگر و طول موثر

سه روش تحلیل در برنامه ی Etabs وجود دارد روش تحلیل مرتبه دوم General 2nd order و amplified 1sr order و روش تحلیل مستقیم

برای آشنایی با روش تحلیل مستقیم به لینک زیر مراجعه کنید:

مفهوم روش تحلیل مستقیم direct analysis

 

روش تشدید لنگر یک روش تقریبی برای محاسبه نیروهای داخلی تیر-ستون است. در پیوست دوم مبحث دهم، این روش توضیح داده شده است. طبق این روش، نیروهای محوری فشاری و لنگرهای خمشی بدست آمده از تحلیل مرتبه اول تشدید شده و مبنای طراحی قرار می‌گیرد. ضریب B1 برای در نظر گرفتن اثرات P- بوده که برای هر عضو بایستی محاسبه شود و ضریب B2 برای در نظر گرفتن P-delta بزرگ بوده که برای هر طبقه بایستی محاسبه شود.

نکته: در صورت انتخاب گزینه تشدید لنگر، برنامه از ضرایب تشدید لنگر B1 و B2 استفاده می‌نماید. ضریب B1 توسط برنامه محاسبه می‌شود اما ضریب B2 توسط برنامه محاسبه نمی‌شود. کاربر بایستی این ضریب را بصورت دستی محاسبه و وارد کند و یا آنکه تحلیل P- بارهای جانبی را انجام دهد.

نکته: در صورت انتخاب گزینه General 2nd Order در برنامه ETABS نیازی به محاسبه B1 و B2 نیست و اثرات P-delta کوچک و P-delta بزرگ توسط برنامه محاسبه می‌شوند که به ترتیب معادل B1 و B2 هستند. البته کاربر بایستی گزینه محاسبه P-Delta را فعال نموده باشد. همچنین در صورت استفاده از گزینه Amplified 1st order برنامه ETABS ضریب تشدید لنگر B2 که مربوط به بارهای جانبی است را محاسبه نمی‌کند و فرض می‌نماید که تحلیل P-delta بزرگ انجام شده است. اما ضریب تشدید B1 مربوط به بارهای ثقلی را محاسبه می‌کند.

در بخش تنظیمات آیین‌نامه‌ای، و در بخش Design Analysis Method در صورت استفاده از گزینه Effective Lenght از ضریب طول موثر K استفاده می‌شود. اثرات ثانویه با اعمال تحلیل P-Delta و یا محاسبه ضریب تشدید لنگر در نظر گرفته می‌شوند. در برخی موارد (معمولا ستون‌هایی که در آنها تیر با زاویه به آن برخورد نموده) برنامه در محاسبه K دچار مشکل شده و برای رفع این ایراد، توصیه می‌کنم از روش مستقیم یا Direct Analysis استفاده نمایید. در این روش نیازی به محاسب K نبوده و این مقدار برابر یک در نظر گرفته می‌شود.

 

منبع: کانال دکتر علیرضایی

۴۶۸×۶۰ content ad

مطالب مرتبط: